WIE ZIJN WIJ

 

Onze missie

 

De Voedselbank West-Vlaanderen stelt zich als doel de strijd aan te binden zowel tegen de honger als tegen de voedselverspilling. Zij maakt deel uit van de Belgische Federatie van Voedselbanken (www.foodbanks.be)die zelf aangesloten is bij de Europese Federatie van Voedselbanken.

Strijd tegen honger en voedselverspilling

In België leeft 15% van de bevolking (1/7) onder de armoede grens. Enerzijds zijn er duizenden mannen, vrouwen en kinderen die honger lijden, ook in de provincie West-Vlaanderen. Anderzijds beschikken de distributieketens, de voedingsindustrie, de veilingen en de Europese Unie over belangrijke productie- en stockoverschotten.Onze taak bestaat erin deze voedingswaren te recupereren en te beheren teneinde ze te kunnen bedelen aan diegenen die honger lijden.

 

Onze missie

Wij hebben u broodnodig

Enkele cijfers voor West-Vlaanderen:

In 2016 heeft de Voedselbank West-Vlaanderen voor 4.596.155€ aan goederen verdeeld onder 13.650 kansarmen. Onderstaande grafieken tonen aan dat kans armoede blijft toenemen in onze provincie.

Waarde uitgedeelde goederen
Aantal geholpen kansarmen

Ons Handvest

 

Het ophalen, het beheer en de herverdeling van de eetwaren zijn onderworpen aan zeer strikte ethische normen :

 

 

Kosteloosheid

 

Wij hebben ons tot doel gesteld alle voedingsmiddelen kosteloos te verkrijgen en ook kosteloos te herverdelen aan minderbedeelde personen.

 

Kwaliteit

 

Alles moet in het werk worden gesteld opdat de waren, bestemd voor de minderbedeelden, in overeenstemming zouden zijn met de voorschriften op het vlak van de voedselveiligheid. Dat betekent kwaliteitscontrole bij aankomst, nazicht van de vervaldata, behoud van de koude keten.

 

Verdeling

 

Alle levensmiddelen, die wij krijgen, worden bezorgd aan de minderbeelden door tussenkomst van caritatieve verenigingen, die zorgvuldig werden uitgekozen op basis van heel wat criteria, waaronder hun werk op het terrein.

 

Vrijwilligerswerk

 

Onze werking wordt volledig verzekerd door vrijwilligers die onbezoldigd zijn. In de voedselbank West-Vlaanderen met depot in Kuurne kunnen we rekenen op een dertigtal vrijwilligers voor zowel administratieve als logistieke taken.

Onze juridische structuur

De Voedselbank West-Vlaanderen is een VZW opgericht bij akte van 12 december 1988 met : Ondernemingsnummer : 0438 306376 Maatschappelijke zetel: Weidenstraat 38 - 8520 Kuurne

De Voedselbank West-Vlaanderen

De Raad van bestuur is als volgt samengesteld:

Voorzitter:

Henri Verwee

Ondervoorzitter:

Xavier Gerniers

Afgevaardigd bestuurders:

Ignace Bosteels en Claudette Haverbeke

Penningmeester:

Werner Ostyn

Secretaris:

Didier Delécluse

Leden:

Marie Pascale Meert
Thierry Vandererfven
Rudi Maes

WAT DOEN WIJ

 

Bevoorrading

De levensmiddelen, die wij kosteloos inzamelen, zijn afkomstig van:

Productie- en stockoverschotten van :

 • de voedingsindustrie (droge voeding, diepvriesproducten en gekoelde voedingswaren)
 • de REO-veiling voor groenten en fruit
 • de groot-distributie (verse producten verwijderd uit de stock vóór hun uiterste verbruiksdatum)

Het Europees Fonds voor hulp aan minderbedeelden

Inzameling van levensmiddelen :

Geregeld worden inzamelacties georganiseerd in de grotewinkelketens Delhaize, Colruyt, Carrefour…

Inzameling van levensmiddelen
Opslag

Opslag

Alle ingezamelde producten worden naar onze opslagplaats te Kuurne gebracht, waar ze gecontroleerd, gesorteerd en opgeslagen worden. De regels betreffende hygiëne en voedselveiligheid worden daarbij op de meest strikte wijze in acht genomen. Onze uitrusting laat toe het behoud te verzekeren van de koude keten die voor een aantal eetwaren niet mag worden onderbroken.
De nodige uitrusting wordt gefinancierd met giften vanwege stichtingen, service clubs en particulieren en het bedrijfsleven.

Beheer

Wij zijn gestructureerd zoals een onderneming, met een afdeling onthaal, administratie, bevoorrading, logistiek, transport, distributie en communicatie. De werking wordt verzekerd door vrijwilligers die hun beroepservaring ten dienste willen stellen van de minderbedeelden.

Beheer
VerdelingVerdeling
VerdelingVerdeling

Verdeling

Wij bedelen de levensmiddelen tussen erkende West-Vlaamse caritatieve verenigingen, die ze op hun beurt aan de minder bedeelden verdelen. Zij hebben de opdracht mensen in zorgelijke levensomstandigheden te begeleiden om hen terug een plaats te bezorgen in de maatschappij. De begunstigen worden meestal doorverwezen door het plaatselijk OCMW.

 • 1x per maand krijgen de aangesloten verenigingen droge voeding in verhouding tot het aantal aangesloten leden. Zij komen die zelf afhalen in ons verdeelpunt in Kuurne.
 • 1x per week kan eveneens verse voeding (groenten, fruit, charcuterie) en diepvries afgehaald worden in functie van de aanvoer.
 • De grotere verenigingen worden 1x per maand door ons bevoorraad met aangepast en gekoeld transport zowel voor verse als voor diepgevroren voeding, dit met het oog op het respecteren van de korte keten.

Onze behoeften

 

 

Nood aan producten

Om onze activiteiten te ontwikkelen en tegemoet te komen aan de groeiende vraag, hebben wij voortdurend behoefte aan eetwaren, conserven, dranken, ...

Nood aan Vrijwilligers

Wij zijn op zoek naar mensen met een warm hart die ons helpen bij het volbrengen van onze opdracht: de strijd tegen armoede en voedselverspilling.

 

De Voedselbank heeft een administratieve en een logistieke opdracht, met een vraag naar onder meer :magazijnbeheerders, onderhoud materalen, chauffeurs met rijbewijs C, heftruck chauffeurs, onthaal-medewerkers ,administratieve en communicatie medewerkers …

Financiƫle behoeften

Hoewel al onze medewerkers onbezoldigde vrijwilligers zijn, moeten wij een aantal functioneringskosten dekken, die inherent zijn aan onze activiteiten (huur,brandstof, elektriciteit, verwarming, transportkosten,...).

Nood aan materiƫle middelen

Gezien de toename van de hoeveelheid levensmiddelen die wij bedelen hebben wij en onze aangesloten verenigingen een groeiende behoefte aan : diepvriezers en koelinstallaties voor de opslag, heftrucks, computers en randapparatuur, kantoormeubelen, ...

Onze behoeften

Hoe kan u ons helpen?

 

Om onze opdracht te vervullen moeten wij kunnen rekenen op talrijke partners, waaronder particulieren, ondernemingen en Service Clubs.

U bent particulier

Uw steun kan verschillende vormen aannemen :

 • Financiële inbreng door giften en legaten: giften kunnen bij gelegenheid worden gedaan ofwel onder de vorm van permanente opdrachten (maandelijks, driemaandelijks,...) op rekening nr. BE02 0682 1093 7540 van de Voedselbank West-Vlaanderen. Elke jaarlijkse gift van 40 EUR of meer is fiscaal aftrekbaar. Legaten kunnen worden overgemaakt met de hulp of het advies van een notaris.
 • Vrijwilligerswerk: door uw expertise ter beschikking te stellen in een van onze ploegen.
 • De Voedselbank voorstellen aan ondernemingen die in aanmerking komen om ons te helpen (voedingsindustrie, vervoerbedrijven, sponsors, ...).

U bent een onderneming

Afgezien van de specifieke en essentiële inbreng van de voedingsindustrie en de distributieketen kan u uw steun op drie andere manieren concretiseren :

 • Het mecenaat, waarbij u aanvaardt gedurende verscheidene jaren een- of meermalig – bij te dragen tot de financiële dekking van onze functioneringskosten (deze giften zijn fiscaal aftrekbaar).
 • De sponsoring: al naar gelang onze verschillende behoeften, kan u ons een welbepaalde hulp bieden, onder de vorm van financiering of levering van materieel, uitrusting of diensten.
 • Het peterschap is een derde vorm van partnerschap, waarbij u beslist u in te zetten voor een gerichte inzameling van fondsen of levensmiddelen ten voordele van ons.

Op deze manier toont u aan dat Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen voor uw bedrijf prioritair is.

U bent een Service Club

U kan ook een van onze projecten en/of werkingskosten financieel of materieel steunen.
U kan uw leden motiveren om vrijwilliger te worden bij de Voedselbank.
U kan uw leden betrekken door een inzameling van levensmiddelen( bv de Delhaize actie) te organiseren.

Giften

 

Alle giften zijn welkom om de Voedselbank te helpen. De giften kunnen overgemaakt worden eenmalig of via een permanent order ten voordele van de Voedselbank. Wij rekenen op uw steun. In naam van de minst bedeelde personen, bedanken wij u van harte voor uw gift.

 

U kan storten op het rekeningnummer : BE02 0682 1093 7540 van de

Voedselbank West-Vlaanderen, Weidenstraat 38 8520 Kuurne.

 

Elke gift van 40 € of meer is fiscaal aftrekbaar.

Contact